Standpunten:

Accreditatie en extern toezicht

Algemeen

In het Nederlandse hoger onderwijs bestaat er een stelsel van accreditatie dat als doel heeft de basiskwaliteit van opleidingen en instellingen te waarborgen. Iedere bestaande opleiding aan een hoger onderwijsinstelling wordt periodiek geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).  De besluiten van de NVAO leiden tot erkenning van diploma’s, titels en tot bekostiging van opleidingen. Het uitgangspunt is dat alle opleidingen iedere zes jaar door een door de NVAO goedgekeurd panel van onafhankelijke deskundigen worden beoordeeld.

Deze beoordeling  vindt  plaats  in vergelijkend  perspectief  met verwante opleidingen.

Studenten kunnen op drie verschillende manieren betrokken zijn bij accreditatie: ze kunnen onderdeel zijn van het visitatiepanel als studentlid, ze kunnen ondervraagd worden door het visitatiepanel, of ze kunnen bijdragen aan het studentenhoofdstuk.  

Actualiteit

Middels de wet Accreditatie op Maat is bereikt dat studenten een grotere rol krijgen bij visitaties. Zo komt er een studenthoofdstuk in het uiteindelijke visitatierapport dat wordt geschreven door studenten en een vrije vormgeving heeft.  

Binnen het Europese landschap van hoger onderwijs signaleren we een verschuiving van accreditatie op opleidingsniveau naar accreditatie op instellingsniveau. Ook in Nederland zijn er al stappen gezet richting instellingsaccreditatie middels de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) en de Beperkte Opleidingsbeoordelingen (BOB). Het ministerie van OCW wil nu helemaal overstappen naar een systeem van instellingsaccreditatie. Dit voorstel ligt nu bij de Tweede Kamer.

Links en bijlagen

Visie van het ISO

Het ISO is van mening dat de kwaliteit van onderwijs van groot belang is en dat het daarom uitermate belangrijk is om eens in de zoveel tijd vast te stellen of er voldoende kwaliteit geleverd wordt door opleidingen. Daarbovenop zou het accreditatiestelsel de kwaliteit van het onderwijs niet alleen moeten vaststellen, maar het zou ook moeten helpen met de verbetering van het onderwijs. De stem van de student moet in dit hele proces duidelijk en consequent meegenomen worden. Daarom organiseert het ISO, in samenwerking met de evaluatiebureaus QANU en NQA, een jaarlijkse ‘Terugkomdag’, bedoeld voor alle studenten betrokken bij het accreditatieproces.   

Na veel te hebben overlegd met het ministerie, onze achterban en andere stakeholders, heeft het ISO vertrouwen in het uiteindelijke voorstel van instellingsaccreditatie. Het voorstel zal na instemming van de Tweede Kamer nog nader ambtelijk moeten worden ingevuld. Het ISO zal daarom nauw betrokken blijven bij het proces van instellingsaccreditatie, om zowel de positie van de student als de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.