Standpunten

Het ISO vertegenwoordigt de student op vele onderwerpen. Hierbij is het belangrijk om goed afgewogen standpunten te hebben, die wij kunnen verkondigen in onze gesprekken met het ministerie, de politiek en de media. Deze standpunten ontwikkelen wij altijd samen met onze achterban, die bestaat uit studenten uit het hele land die actief zijn in de medezeggenschapsraad van hun onderwijsinstelling (voor meer informatie, bekijk onze lidorganisaties). In dit proces vertegenwoordigen de studenten van hun eigen instelling. Met deze lidorganisaties hebben we het hele jaar door regelmatig en uitgebreid contact, zodat wij hen goed op de hoogte kunnen houden en geïnformeerd kunnen blijven over wat bij hen belangrijk is. In onze vergadercycli streven we naar een open discussie over relevante maatschappelijke thema’s. Het resultaat van deze discussies zijn position papers, waarin breed gedragen standpunten zijn vastgelegd.

#1 Ondersteunen van studentsucces

Studiefinanciering

 • Studenten niet meer kind van de rekening van het hoger onderwijs
 • Een brede én hoge aanvullende beurs
 • Terugkeer van de basisbeurs, maar dit niet ten koste van de onderwijskwaliteit

Studentenwelzijn

 • Studentenwelzijn als uitgangspunt voor beleid binnen het hoger onderwijs
 • Toegang tot laagdrempelige, passende en goede hulpverlening voor alle studenten
 • Een duurzaam studieklimaat waarin studentsucces belangrijker is dan studiesucces
 • Het (wettelijk) instellen van een zorgplicht voor instellingen binnen het hoger onderwijs

Bindend studieadvies

 • De B uit BSA: een studieadvies zonder ontzegging tot de studie
 • Meer letten op kwalitatieve normen: advies op basis van persoonlijke leerdoelen
 • Flexibiliteit en persoonlijke begeleiding voor studenten die onder de norm blijven hangen

Sociale veiligheid

 • Geen grensoverschrijdend gedrag of sociaal onveilige situaties binnen het hoger onderwijs 
 • Goede monitoring en onderzoek naar sociale veiligheid binnen het onderwijs om in te kunnen spelen op trends en gevaren 
 • Degelijke voorlichting en bewustwording ter preventie van sociaal onveilige situaties en ter bevordering van sociale controle
 • Veilige en integere meld- en klachtprocedures
 • Externe controle op het functioneren van instellingen met betrekking tot sociale veiligheid en procedures die hieraan verbonden zijn

Stages & arbeidsmarkt

 • Opleidingen moeten aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt en de maatschappij en de student goed voorbereiden op hun loopbaan
 • Er moet een minimale stagevergoeding komen
 • Onderwijsinstellingen en werkgevers moeten zich inzetten om stagediscriminatie te voorkomen
 • Onderwijsinstellingen moeten investeren in stagebegeleiding en informatievoorziening over de rechten en plichten van stagiairs

Studentenreisproduct

 • Het studentenreisproduct is een belangrijk middel om het onderwijs toegankelijk en betaalbaar te houden
 • Ook is het belangrijk om studenten meer mobiliteit te bieden: bijvoorbeeld voor een stage of een minor in een andere stad
 • Voor dit belang blijven we pleiten en we willen besparingen voorkomen

Talentontwikkeling

 • Een duurzaam studieklimaat waarin studentsucces belangrijker is dan studiesucces
 • Ruimte voor talentontwikkeling is goed voor studenten én maatschappij
 • Aandacht voor toegankelijkheid en inclusiviteit bij extracurriculaire activiteiten en bestuursjaren

Doorstroom

 • Er moeten goede mogelijkheden zijn om als student door te stromen naar verschillende opleidingsniveaus
 • Elke student moet hiervoor de ruimte krijgen zonder onnodige drempels en/of barrières

#2 Kwalitatief en inclusief onderwijs

Digitalisering

 • Digitalisering biedt mooie kansen voor meer gevarieerd en toegankelijk onderwijs
 • Tegelijkertijd mogen nieuwe onderwijsmethoden geen studenten buiten sluiten met b.v. weinig financiële middelen
 • De privacy van studenten moet gewaarborgd blijven

Duurzaamheid

 • Onderwijsinstellingen spelen een cruciale rol in het betrekken van de Sustainable Development Goals bij het onderwijs.
 • Instellingen moeten structureel aandacht besteden aan duurzaamheid in alle facetten: onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering

Docentkwaliteit

 • Meer investeren in goede docenten die goed kunnen lesgeven, want dit is essentieel voor het leerproces
 • Het ISO geeft aandacht aan goed docentschap met de Docent van het Jaarverkiezing
 • Experimenten met studenten voor de klas zijn interessant, maar dit mag niet ten koste gaan van kwaliteit

Flexibilisering

 • Bij studenten is er de behoefte aan flexibel onderwijs
 • Ontwikkelingen zoals flexstuderen en betalen per studiepunt bieden een hoop kansen en moeten verder doorgevoerd worden 
 • Hierbij is het van belang dat de prestatiedruk niet verder opgevoerd wordt 

Toelating

 • Studenten moeten de kans hebben de opleiding te gaan volgend die zij willen volgen 
 • Selectie en aanvullende toelatingseisen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen 
 • Er moet een landelijke visie of richtlijnen komen op selectie

Internationalisering

 • Internationalisering is welkom, maar het moet de onderwijskwaliteit ten goede komen
 • Internationalisering van opleidingen dient in samenwerking te gebeuren met de medezeggenschap
 • Internationale studenten moeten de kans krijgen om deel te nemen aan het studentenleven

#3 Een eerlijk en nuttig landelijk systeem

Medezeggenschap

 • Medezeggenschap moet vroeg en structureel betrokken worden bij besluitvormingsprocessen 
 • Medezeggenschap moet toereikend gefaciliteerd worden voor het werk dat wordt gevraagd en wordt uitgevoerd 
 • Medezeggenschap verdient meer zichtbaarheid en interesse binnen de instelling en op nationaal niveau 

Kwaliteitsafspraken

 • Voor kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs is er geld beschikbaar via de kwaliteitsafspraken. Dit kunnen instellingen naar eigen inzicht gebruiken voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 
 • Dit proces dient te gebeuren met volle inspraak van de medezeggenschap 
 • Het ISO ondersteunt deze medezeggenschap centraal 

Studentenrechten

 • Studenten moeten laagdrempelig toegang krijgen tot onderwijsgerelateerde rechtelijke hulp
 • Het ISO ondersteunt het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) en pleit voor meer structurele middelen voor deze

Accreditatie

 • Accreditatie is het proces van keuringen waarmee de basiskwaliteit van opleidingen wordt gewaardborgd
 • De stem van studenten bij dit proces is belangrijk en moet duidelijk en consequent worden meegenomen
 • Het ISO heeft vertrouwen in de shift naar instellingsaccreditatie, maar blijft in het oog houden of dit goed werkt

Bekostiging

 • Bekostiging draait om de manier waarop het hoger onderwijs gefinancierd wordt
 • Er moet kritisch worden gekeken naar de toekomst van deze bekostiging, met het oog op stijgende studentenaantallen
 • Investeringen in het hoger onderwijs zijn noodzakelijk

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier