Standpunten

#1 Ondersteunen van studentsuccess

Studiefinanciering

 • Studenten niet meer kind van de rekening van het hoger onderwijs
 • Een brede én hoge aanvullende beurs
 • Terugkeer van de basisbeurs, maar dit niet ten koste van de onderwijskwaliteit

Studentenwelzijn

 • Studenten hebben toegang nodig tot  laagdrempelige preventieve hulp
 • Studenten ervaren te veel prestatiedruk en dit moet verlaagd worden
 • Studenten mogen niet vergeten worden in coronatijden

Bindend studieadvies

 • De B uit BSA: een studieadvies zonder ontzegging tot de studie
 • Meer letten op kwalitatieve normen: advies op basis van persoonlijke leerdoelen
 • Flexibiliteit en persoonlijke begeleiding voor studenten die onder de norm blijven hangen

Sociale veiligheid

 • Grensoverschrijdend gedrag voorkomen door te werken aan bewustwording en preventie
 • Goede monitoring is noodzakelijk om trends op de radar te hebben
 • Klachtenprocedures moeten duidelijk zijn en in dienst staan van het slachtoffer

Stages & arbeidsmarkt

 • Opleidingen moeten aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt en de maatschappij en de student goed voorbereiden op hun loopbaan
 • Er moet een minimale stagevergoeding komen
 • Onderwijsinstellingen en werkgevers moeten zich inzetten om stagediscriminatie te voorkomen

Studentenreisproduct

 • Het studentenreisproduct is een belangrijk middel om het onderwijs toegankelijk en betaalbaar te houden
 • Ook is het belangrijk om studenten meer mobiliteit te bieden: bijvoorbeeld voor een stage of een minor in een andere stad
 • Voor dit belang blijven we pleiten en we willen besparingen voorkomen

Talentontwikkeling

 • Minder focus op studierendement en meer op studentsucces en brede persoonlijke ontwikkeling
 • Ruimte voor talentontwikkeling is goed voor studenten én maatschappij
 • Aandacht voor toegankelijkheid en inclusiviteit bij extracurriculaire activiteiten en bestuursjaren

Doorstroom
mogelijkheden

 • Er moeten goede mogelijkheden zijn om als student door te stromen van mbo naar hbo en van hbo naar wo
 • Het onderwijs moet hiervoor ruimte bieden zonder te veel extra financiële druk en prestatiedruk voor de student
 • Doorstromen moet toegankelijk zijn voor mensen uit alle lagen van de maatschappij

#2 Kwalitatief en inclusief onderwijs

Digitalisering

 • Digitalisering biedt mooie kansen voor meer gevarieerd en toegankelijk onderwijs
 • Tegelijkertijd mogen nieuwe onderwijsmethoden geen studenten buiten sluiten met b.v. weinig financiële middelen
 • Ook de privacy van studenten moet gewaarborgd blijven

Duurzaamheid

 • Onderwijsinstellingen spelen een cruciale rol in het overdragen van kennis in lijn met de Sustainable Development Goals.
 • Instellingen moeten structureel aandacht besteden aan duurzaamheid in alle facetten: onderwijs, faciliteiten en bedrijfsvoering

Docentkwaliteit

 • Meer investeren in goede docenten die goed kunnen lesgeven, want dit is essentieel voor het leerproces
 • Het ISO geeft aandacht aan goed docentschap met de Docent van het Jaarverkiezing
 • Experimenten met studenten voor de klas zijn interessant, maar dit mag niet ten koste gaan van kwaliteit

Flexibilisering

 • Vele groepen studenten hebben behoefte aan flexibel onderwijs
 • Flexstuderen en betalen per studiepunt bieden een hoop kansen en moeten verder doorgevoerd worden
 • Prestatiedruk mag echter niet verder opgevoerd worden

Selectie

 • De juiste student moet op de juiste plek zien te komen: hiervoor is goede studievoorlichting essentieel
 • Bestaande vormen van selectie zijn vaak nadelig voor mensen met een lagere socio-economische achtergrond; dit moet voorkomen worden

Internationalisering

 • Internationalisering is welkom, maar het moet de onderwijskwaliteit ten goede komen
 • Internationalisering van opleidingen dient in samenwerking te gebeuren met de medezeggenschap
 • Internationale studenten moeten de kans krijgen om deel te nemen aan het studentenleven

#3 Een eerlijk en nuttig landelijk systeem

Medezeggenschap

 • Medezeggenschap moet vroeg en structureel betrokken worden bij besluitvormingsprocessen
 • Medezeggenschap moet gezien worden als overlegpartner die effectief en inhoudelijk mee kan praten over beleid

Kwaliteitsafspraken

 • Bij het afschaffen van de basisbeurs zijn afspraken gemaakt om het vrijgekomen geld goed te besteden
 • Dit dient te gebeuren met volle inspraak van de medezeggenschap
 • Het ISO ondersteunt deze medezeggenschap centraal

Studentenrechten

 • Studenten moeten laagdrempelig toegang krijgen tot onderwijsgerelateerde rechtelijke hulp
 • Het ISO ondersteunt het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) en pleit voor meer structurele middelen voor deze

Accreditatie

 • Accreditatie is het proces van keuringen waarmee de basiskwaliteit van opleidingen wordt gewaardborgd
 • De stem van studenten bij dit proces is belangrijk en moet duidelijk en consequent worden meegenomen
 • Het ISO heeft vertrouwen in de shift naar instellingsaccreditatie, maar blijft in het oog houden of dit goed werkt

Bekostiging

 • Bekostiging draait om de manier waarop het hoger onderwijs gefinancierd wordt
 • Er moet kritisch worden gekeken naar de toekomst van deze bekostiging, met het oog op stijgende studentenaantallen
 • Investeringen in het hoger onderwijs zijn noodzakelijk