Standpunten:

Duurzaamheid

Algemeen

Bij de transitie naar een duurzame samenleving is ook voor studenten, hogescholen en universiteiten een rol weggelegd om zich in te zetten voor duurzame ontwikkeling binnen het hoger onderwijs. De hoger onderwijsinstellingen spelen een essentiële rol in het overdragen van kennis naar de generatie van de toekomst. Bovendien beschikken de instellingen ook over de innovatieve kennis omtrent verduurzamingsmaatregelen vanuit hun rol als kennis- en onderzoeksinstituten.

We zien dat de door de Verenigde Naties opgestelde integrale duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in toenemende mate een gemeenschappelijke taal vormen binnen het Hoger Onderwijs in de communicatie rondom duurzaamheid  

Actualiteit

Het alsmaar groeiend enthousiasme binnen het Hoger Onderwijs om aan de slag te gaan met duurzame ontwikkeling en dSDG’s is hoopgevend. Zowel de VSNU (Vereniging Universiteiten) als de VH (Vereniging Hogescholen) laten zien hoe diverse Nederlandshoger onderwijs instellingen bijdragen aan de doelen. Vanuit het ISO onderschrijven we het belang van deze transitie en staan we onder andere in goed contact met Studenten voor Morgen, één van de convenant partners van het ISO. Deze vormen een studenten netwerk dat werkt aan het informeren van andere studenten rondom duurzaamheid en het organiseren van projecten op dit gebied. Daarnaast zet Studenten voor Morgen zich in voor een meer duurzaam onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering op zowel universiteiten als hogescholen.  

Visie van het ISO

Hoger onderwijsinstellingen kennen verschillende facetten waarin duurzaamheid doorgevoerd kan worden, namelijk; in het curriculum van de verschillende opleidingen, in de onderzoeks– en onderwijsfaciliteiten en in de bedrijfsvoering. Het ISO pleit voor een integrale benadering vanuit de hoger onderwijsinstellingen, waarin al deze facetten samen komen en op worden genomen in het DNA van de instellingen. Het ISO wenst dat onderwijsinstellingen structureel aandacht besteden aan duurzaamheid in hun kernactiviteiten en inzichtelijk maken hoe zij dit doen. Het ISO ziet kansen voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om de context van de uitdagingen te begrijpen en van daaruit hun werk en maatschappelijke rol, vorm en inhoud kunnen geven.  

Zichtbaarheid en overzicht van duurzaamheidsmaatregelen en vakken/onderzoekers op instellingen, het opstellen van duurzaamheidsbeleid en het uniformeren van een duurzaamheidsaanpak ziet het ISO als concrete maatregelen voor een integrale aanpak voor duurzaamheid in het hoger onderwijs. Het ISO is geïnteresseerd om de mogelijkheden voor een gecentraliseerde en uniforme aanpak te verkennen en ziet voor zichzelf de taak om, daar waar er op nationaal niveau over dit onderwerp gesproken wordt, actief in gesprek te gaan met haar partners in het onderwijsveld en de belangen van de student en de medezeggenschap te vertegenwoordigen. Niet alleen de leefbaarheid van de aarde, maar ook de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving is gebaat bij de aansluiting tussen het onderwijs en de uitdagingen van morgen.