Standpunten:

Kwaliteitsafspraken

In 2015 is de basisbeurs afgeschaft en het leenstelsel ingevoerd met de voorwaarde dat het vrijgekomen geld de kwaliteit van het onderwijs ten goede zou komen. Het proces om dit geld te investeren in de kwaliteit van het onderwijs is in 2018 landelijk vastgelegd in het plan Kwaliteitsafspraken. Hierna heeft elke instelling, volgens de vastgelegde afspraken, in samenwerking met de medezeggenschap, een plan om dit geld te besteden opgesteld. Het geld moest besteed worden aan de hand van 6 afgesproken thema’s, die allen als overkoepelend doel hadden de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Het ISO ziet erop toe dat onderwijsinstellingen deze gelden daadwerkelijk nuttig besteden. Daarnaast helpen we de medezeggenschap in de uitvoering van hun monitorende taak hierin door middel van het Landelijk Loket Kwaliteitsafspraken

Hoewel in 2024 de huidige kwaliteitsafspraken aflopen heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2022 besloten om deze investering door te zetten en structureel toe te kennen aan instellingen via de standaardbekostiging.  Het ISO is blij met dit besluit. De kwaliteitsafspraken zoals ze er nu liggen kennen procesmatig enkele haken en ogen, waaronder de hoge administratieve verantwoordingslast en het (destijds) tijdelijke karakter. Het ISO pleit voor het behoud van instemmingsrecht en een hoge mate van inspraak op een geoormerkte pot met geld ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. Ook nadat de studievoorschotmiddelen worden opgenomen in de lump sum zou dit beoogd moeten worden. Op deze wijze moet voorkomen worden dat de medezeggenschap een krachtig middel van inspraak verliest. 

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier