Standpunten:

Medezeggenschap

Algemeen

Het ISO beoogt met zijn werkzaamheden de positie van studenten binnen hogescholen en universiteiten continu te versterken. Dit doen wij mede door nauw contact te onderhouden met studenten uit de (centrale) medezeggenschapsraden. Het ISO onderschrijft de belangrijke rol die de (student)medezeggenschap speelt in de ontwikkeling van het hoger onderwijs. De studentleden uit de medezeggenschap hebben binnen het ISO meerdere functies: (1) zij controleren (de uitvoering van) het instellingsbeleid, (2) zij komen zelf met innovatieve ideeën om onderwijs verder te verbeteren, (3) zij adviseren anderen door middel van het delen van ervaringen, en (4) denken actief na over de positie van het ISO in de vertegenwoordiging van studerend Nederland. De studentmedezeggenschap houdt hierin een kritische, maar constructieve houding.

Om deze functies te bekleden is het van belang dat de studentmedezeggenschap goed op de hoogte is van de inhoud en het proces. Het ISO zet zich al jaar en dag in om de studentmedezeggenschap zo goed mogelijk te faciliteren in haar werkzaamheden. Enerzijds doet het ISO dit door de behoeften en vraagstukken op nationaal niveau op de agenda te zetten. Anderzijds doet het ISO dit door leden van de medezeggenschap kennis te geven over inhoudelijke portefeuilles en hen te trainen waar dit gewenst is voor het effectief bekleden van de functie van studentlid in de medezeggenschap.


Naar het overzicht standpunten

Actualiteit

Afgelopen jaren zijn er groot aantal veranderingen geweest in de positionering van de medezeggenschap. Mede door de Wet Versterking Bestuurskracht en de invoering van de kwaliteitsafspraken (vanaf 2025 gecontinueerd als enkel de kwaliteitsgelden) is de (decentrale) medezeggenschap beter gepositioneerd binnen het besluitvormingsproces. Deze belangrijke wijzigingen zijn goede ontwikkelingen om beter de belangen van studenten te kunnen vertegenwoordigen bij de vorming van beleid.

Een gevolg van deze veranderingen zijn dat de medezeggenschap meer verantwoordelijkheden zijn gaan dragen. Het is daarom van belang dat de medezeggenschap een goede gesprekspartner is die inhoudelijk kan meepraten over beleid. Echter zien we dat tussen onderwijsinstellingen en tussen medezeggenschapsniveaus de mate van facilitering en ondersteuning sterk uit elkaar kan lopen. Het ISO pleit voor goede facilitering en vergoeding, aangezien dit nodig is als fundament voor een sterke en inhoudelijke medezeggenschap.

Het ISO ziet een aantal structurele problemen die bij een groot aantal raden speelt. Zo wordt de medezeggenschap niet altijd vroeg betrokken bij besluitvormingsprocessen, dit resulteert in het niet goed kunnen uitoefenen van invloed op belangrijke stukken over de toekomst van de instelling. Ook wordt door ongeveer de helft van de raadsleden ervaren dat zij soms of meestal pas laat geïnformeerd worden. Hierdoor kunnen raadsleden slechter een standpunt innemen en vragen niet in de juiste context plaatsen. Als laatste wordt opgemerkt dat er een minimale capaciteit is tot initiatief, dit wordt voornamelijk verklaart door de minimale mogelijkheden die hiervoor worden aangereikt. 

Het ISO ziet dat het aantal lege zetels binnen de medezeggenschapsraden hoog is en toeneemt. Hierdoor zijn medezeggenschappers niet goed in staat om hun werk uit te voeren, aangezien ze minder collega’s hebben dan gebruikelijk. Bovendien zijn opkomstpercentages bij verkiezingen voor de medezeggenschap erg laag, waardoor niet de gehele studentenpopulatie wordt vertegenwoordigd. Met een medezeggenschapsweek wil het ISO een boost geven aan het animo van de medezeggenschap. Het doel hiervan is om zowel het aantal kandidaatstellingen als het opkomstpercentage bij verkiezingen te verhogen.

Visie van het ISO

Gesprekken met belanghebbenden binnen een instelling zijn essentieel voor de werkelijke uitvoering van beleid. Wanneer beleid niet aansluit bij de opvattingen, professionele logica en visie van de studenten en het personeel, lukt het niet om het opgeschreven beleid in uitvoering te brengen. Medezeggenschap is een belangrijk middel om dit gesprek tussen bestuur en belanghebbende te faciliteren. Daarom is het van belang dat de medezeggenschap structureel wordt betrokken bij de verschillende beleidsprocessen.

Het ISO benadrukt dat daarvoor een cultuur van betrokkenheid van de instelling en van de student nodig is. De medezeggenschap is een overlegpartner die effectief en inhoudelijk kan meepraten over beleid. Hiervoor wordt als randvoorwaarde gesteld dat de raadsleden toereikend worden gefaciliteerd. En dat de medezeggenschap kan functioneren in een positie die niet voorwaardelijk is aan factoren als ervaring van de leden en de welwillendheid van het instellingsbestuur.

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier