Standpunten:

Onderwijs en arbeidsmarkt

Algemeen

Iedere student wil een studie doen die aansluit bij zijn of haar interesses. Daarnaast wil elke student na het afronden van zijn studie graag aan de slag in de sector waarvoor gestudeerd is. Het ISO is van mening dat opleidingen in instellingen moeten zorgen voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Een pas afgestudeerde zou niet lang moeten hoeven te zoeken naar een relevante baan. Wanneer opleidingen en instellingen rekening houden met de arbeidsmarkt, voldoende voorlichting over en begeleiding wordt gegeven aan studenten met betrekking tot hun arbeidsmarktpositie en stages goed zijn geregeld kunnen zulke zoektochten worden voorkomen.

Actualiteit

Voorjaar 2020 is het CDHO in samenwerking met de inspectie begonnemet het analyseren van alle huidige bekostigde voltijd hbo en wo opleidingen. Het ISO is blij dat deze stap eindelijk is gemaakt en kijkt uit naar de onderzoeksresultaten. Wel blijft het ISO kritisch over de gestelde criteria en het feit dat de analyse niet per individuele opleiding wordt uitgevoerd, ondanks dat de cijfers hiervoor wel aanwezig zijn.

Visie van het ISO

Elke student verdient het een goede plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk om kritisch te kijken naar de macrodoelmatigheid van opleidingen. Opleidingen moeten aansluiten op de arbeidsmarktbehoefte en de student zo goed mogelijk voorbereiden op wat deze van hen vraagt. Het ISO is blij dat er eindelijk een macrodoelmatigheidstoets van het bestaande aanbod waarin gekeken wordt naar de arbeidsmarktbehoefte, maatschappelijke behoefte en wetenschappelijke behoefte.  Daarnaast hecht het ISO er veel waarde aan dat studenten niet alleen voor, maar ook tijdens hun studie voorgelicht worden over hun arbeidsmarktperspectievenMet het oog op de toenemende flexibilisering van het onderwijsaanbod is enkel voorlichting voor de aanvang van de studie niet voldoende om studenten te helpen onderbouwde keuzes te maken omtrent keuzevakken, stages en masters. Naast degelijke voorlichting ziet het ISO mogelijkheden in ‘brede vaardigheden’ als toevoeging aan het curriculum. Dergelijke vaardigheden worden steeds belangrijker in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. 

In 2018 heeft het ISO naar aanleiding van een hoop signalen een stagemeldpunt gestart om de problematiek rond dit thema in kaart te brengen. Uit dit meldpunt bleek dat 60% van de respondenten onvoldoende begeleiding ervaart vanuit hun instelling, 40% van de respondenten geeft aan te weinig afstemming tussen de onderwijsinstelling en de stageorganisatie te ervaren en 35% van de ondervraagden geeft aan onvoldoende begeleid te worden door de stageorganisatie. Vanuit de politiek en OCW is er weinig aandacht voor stages in het hoger onderwijs en de problematiek hierbij. Het ISO streeft ernaar hier meer aandacht voor te creëren op nationaal niveau zodat er inzicht komt in de stand van zaken rondom stages en problemen opgelost kunnen worden. 

Op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) ziet het ISO een mooie kans om mensen ook tijdens hun loopbaan de mogelijkheid te geven zich om, op of bij te scholen met als doel een betere positie op de arbeidsmarkt te vergaren. Hierbij is voor het ISO wel van groot belang dat het aanbieden van studeermogelijkheden aan werkenden niet ten koste gaat van de kwaliteit van het initiële onderwijs.