Standpunten:

Talentontwikkeling

Algemeen

Talentontwikkeling kan vele vormen aannemen en kan voor elke student iets anders betekenen. Belangrijk is dat de student centraal staat in het vormgeven van zijn of haar onderwijsprogramma. Dit is essentieel om het onderwijs voor iedereen toegankelijk te houden en om ervoor te zorgen dat de student het best tot zijn of haar recht komt. De studietijd moet niet gezien worden in termen van rendement, waarin studenten zo snel mogelijk door hun studie worden geloodst, maar moet gericht zijn op de ontwikkeling van elke individuele student. Karakteristieken van het rendementsdenken zijn echter verweven in het onderwijssysteem, bijvoorbeeld via het bindend studieadvies en de bekostigingssystematiek. Studiesucces kan voor elke student iets anders betekenen. Persoonlijke aandacht en begeleiding is nodig om zo studiesucces voor elke student mogelijk te maken.

Actualiteit

De afgelopen jaren neemt de druk op studenten om sneller hun studie af te ronden toe, waardoor de ruimte voor extra-curriculaire activiteiten afneemt. In 2019 publiceerde de Nationale Jeugdraad (NJR) een onderzoek over studentenbesturen. Uit dit onderzoek blijkt dat de toegankelijkheid van het besturen onder druk staat. Het mag niet zo zijn dat bestuursjaren en andere extra-curriculaire activiteiten slechts voor een selecte groep studenten mogelijk zijn. Het ISO zet zich in voor de toegankelijkheid van besturen.  

Ook het intellectueel eigendom van studenten is een belangrijk onderwerp. Vaak is het onduidelijk wat de rechten van studenten zijn ten opzichte van hun instelling en kunnen instellingen gebruik maken van hun machtspositie. Het ISO zet zich in samenwerking met DutchSE in voor het goed regelen van intellectueel eigendom voor studentondernemers op Nederlandse hogescholen en universiteiten. Studenten moeten eigenaar blijven van hun eigen ideeën en afspraken tussen instellingen en studenten hierover horen eenduidig en transparant te zijn. 

Visie van het ISO

Studenten moeten de mogelijkheid hebben hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dit is niet alleen goed voor de student zelf, talentontwikkeling komt ook ten goede aan de maatschappij. Het is daarom een opdracht van het gehele veld om studenten optimaal te laten ontwikkelen, binnen én buiten het curriculum. Het is nodig dat studenten ruimte en erkenning krijgen voor wat zij buiten de muren van de onderwijsinstelling doen, bijvoorbeeld tijdens een bestuurs-of raadsjaar, het starten van een eigen onderneming of maatschappelijk werk. Deze erkenning kan worden gegeven in de vorm van een financiële vergoeding, een certificaat of extra studiepunten. Tegelijkertijd mogen studenten níet het gevoel hebben dat hun diploma alleen niet genoeg is voor succes op de arbeidsmarkt en dat van hen wordt verwacht dat zij extra-curriculaire activiteiten ondernemen. 

Extra-curriculaire onderwijsprogramma’s en bestuursjaren dienen toegankelijk te zijn voor alle groepen studenten. Het ISO pleit ervoor dat er bij de toelating voor dergelijke programma’s niet enkel wordt gekeken naar het gemiddelde cijfer van de student. Om studenten uit alle sociaaleconomische groepen de mogelijkheid te bieden een bestuursjaar te doen zet het ISO zich samen met de LKvV in voor collegegeldvrijbesturen.