Persbericht

Geef ruimte aan studenten

UTRECHT,
02 april 2013

Studeren is meer dan alleen het behalen van studiepunten. Studeren is een periode waarin jonge mensen gevormd worden. Studenten moeten daarom geprikkeld worden verantwoordelijkheid te nemen voor hun zelfontplooiing en persoonlijke vorming, zowel in de invulling van hun studie als daarbuiten. Daardoor kunnen zij zichzelf ontwikkelen tot (wereld)burgers die de uitdagingen van morgen aan durven en kunnen gaan. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) pleit er samen met haar convenantpartners, de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), Studentensport Nederland, AIESEC, Integrand, Erasmus Student Network (ESN) en UniPartners, voor dat studenten de ruimte moeten krijgen te werken aan deze zelfontplooiing en persoonlijke vorming, ook wel ‘Bildung’ genoemd.

Door het huidige overheidsbeleid worden veel studenten gestimuleerd zo snel en efficiënt mogelijk af te studeren in plaats van zich verder te verdiepen en te ontwikkelen. Deze ontwikkeling vindt idealiter plaats binnen het curriculum, maar gebeurt ook daarbuiten. Denk hierbij aan de ervaring die studenten opdoen door bestuurs- en commissietaken binnen studie- en studenten(sport)verenigingen, op beleidsniveau meedenken over de universiteit in opleidingscommissies, faculteitsraden en centrale studentenraden, de stap durven wagen in het buitenland te studeren, vrijwilligerswerk, topsport of het leren van vaardigheden die een ondernemende houding stimuleren.

Dergelijke activiteiten zijn enorm waardevolle bagage voor studenten die de arbeidsmarkt opgaan. Door te studeren en te leren buiten de gestelde grenzen van reguliere onderwijscurricula, ontwikkelen studenten zich tot kritische, zelfdenkende en ondernemende (wereld)burgers. Dit zorgt ervoor dat studenten naast studie-inhoudelijke kennis over een groot arsenaal aan opgedane vaardigheden beschikken. Bedrijven staan er om te springen, maar snel afstuderen lijkt de trend.

Om de ruimte voor ‘Bildung’ te behouden doen het ISO en zijn convenantpartners een aantal aanbevelingen aan overheid, onderwijskoepels en onderwijsinstellingen. Concreet verwachten zij dat:

  • Onderwijsinstellingen op korte termijn het collegegeldvrij besturen opnemen in hun reglementen;
  • Studieadviseurs oog hebben voor studenten die extra-curriculaire activiteiten willen oppakken en hen daarin actief proberen te ondersteunen;
  • Onderwijsinstellingen studenten stimuleren een periode onderwijs te volgen in het buitenland;
  • Onderwijsinstellingen de extra-curriculaire activiteiten van studenten op waarde schatten en benoemen in het supplement van diploma’s;
  • Een samenhangend keuzepakket aan ondernemerschapsvakken interdisciplinair toegankelijk wordt gemaakt binnen het HBO en WO.

Bovenstaande maatregelen kunnen het nominaal studeren doelstelling overschrijden, maar leveren wel een waardevolle bijdrage aan de vorming van de student.

Het ISO en de partners streven een kwalitatief sterk onderwijssysteem na waarin studenten en docenten elkaar op een interactieve manier inspireren en uitdagen binnen hechte onderwijscommunities. Alleen waar voor de overheid en instellingen kwaliteit van het onderwijs wordt omschreven in cijfers, is de kwaliteit van het onderwijs voor het ISO en de partners méér dan een student die zo snel mogelijk zijn diploma haalt. Juist de ‘Bildung’ van studenten is van onschatbare waarde en mag niet verloren gaan!

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier