Publicatie

Goede medezeggenschap is mensenwerk

UTRECHT,
01 mei 2013

In het najaar van 2013 zal de evaluatie van de wet Versterking Besturing plaatsvinden. In het kader van deze evaluatie heeft het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in mei 2013 een onderzoek gedaan naar de positie van de medezeggenschap. 


[raw][cudazi_tab_group][cudazi_tab title=’Samenvatting’]

Het doel van dit onderzoek was om een helder beeld te krijgen van de positie van de medezeggenschap en om met praktische aanbevelingen te komen om deze waar nodig te versterken. Uit het onderzoek blijkt dat studentfracties in medezeggenschapsorganen zich niet altijd serieus worden genomen door het CvB.

Daarnaast staat de kwaliteit van het onderwijs centraal niet altijd centraal binnen de medezeggenschap. Dit kan niet alleen worden opgelost door een verandering in wetgeving en interne regelgeving. Er is behoefte aan een cultuuromslag en aan een samenhangend pakket aan praktische maatregelen dat de medezeggenschap versterkt. Op basis van van 24 interviews, 18 enquêtes en constructieve gesprekken met opleidingscommissies, faculteitsraden en bestuurders zijn er 12 concrete aanbevelingen geschreven.

[/cudazi_tab]
[cudazi_tab title=’Aanbevelingen’]

Het ISO stelt een pakket aan maatregelen voor, variërend van het gesprek aangaan tot wetswijzigingen, die tot een meer open en positieve houding omtrent medezeggenschap zullen zorgen.

Eed/belofte – prominente plek voor medezeggenschap

De minister wil bestuurders in het onderwijs een eed laten afleggen:

1.  Het ISO pleit ervoor dat in de eed medezeggenschap een prominente plaats krijgt.
Als er wordt gesproken over de integriteit van bestuurders, waarover de laatste maanden veel wordt gesproken, dan hoort het serieus nemen van de medezeggenschap hier ook bij. Overigens hoort de belangrijke rol van medezeggenschap ook opgenomen te worden in de governance codes. Eventueel kan er ook gedacht worden aan een ‘gentleman’s agreement’.

Wetswijzigingen

Voor een cultuurwijziging is niet per se een herstructurering van de rechten nodig. Ze mogen hier en daar wel aangescherpt worden:

2. Instemmingsrecht op de kaderbrief van de instellingsbegroting.
Dit zorgt ervoor dat de medezeggenschap invloed heeft op de beleidslijnen en financiële kaders die daarbij horen.
Er kan een toevoeging worden opgenomen dat de MR instemming aan de kaderbrief kan onthouden in het geval van ernstige zorgen met betrekking tot de continuïteit van het onderwijsproces, de academische vrijheid, de borging van de kwaliteitszorg en/of het (financieel) risicoprofiel van de universiteit/hogeschool.

3. Instemmingsrecht op de hoogte van het instellingscollegegeld.
In een eerdere rondvraag (in oktober) langs de lidorganisaties kwam naar voren dat het adviesrecht op het instellingscollegegeld (9.33a, lid 2, sub b) onvoldoende motivatie vraagt van het College van Bestuur over de hoogte van het instellingscollegegeld. Gezien de discussie die blijft terugkeren over dit specifieke onderwerp, is het een punt van aandacht om dit in het instemmingsrecht te verwerken.

4. In de sollicitatieprocedure van een collegebestuurder heeft de studentengeleding het recht een student uit eigen geleding of een oud-studentraadslid aan te dragen om onderdeel te zijn van de sollicitatiecommissie.
Dit gaat verder dan het voorgestelde adviesrecht van de minister, waarin de medezeggenschap advies mag geven over de benoemings- en ontslagprocedure omtrent een nieuwe bestuurder.

5. Een deel van de Raad van Toezicht hoort uit mensen te bestaan die ervaring hebben met onderwijs en de kwaliteitszorg binnen het (hoger) onderwijs.
De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan over een hoger onderwijsinstelling; naast een bedrijfsmatige aanpak, hoort de onderwijsvisie niet verloren te gaan.

6. De medezeggenschapsraad heeft recht op twee gesprekken per jaar met de Raad van Toezicht, zonder het CvB.
Uiteraard zijn meerdere gesprekken per jaar mogelijk, maar minstens twee zijn zonder het CvB.

7. Er bestaat een geschillencommissies, maar die heeft geen juridische tanden.
Geef deze commissie de mogelijkheid om bindende uitspraken te doen.

8. Het functioneren van de opleidingscommissies hoort een belangrijk onderdeel te worden van de opleidingsaccreditatie
Ongeacht een goed afgelegde instellingstoets is het van belang dat er ook op opleidingsniveau gekeken wordt naar het goed functioneren van opleidingscommissies.

Verscherpte en/of vernieuwde afspraken 

Om een cultuuromslag te bereiken zijn verscherpte en/of vernieuwde afspraken nodig tussen het College van Bestuur en de centrale medezeggenschapsraad, decaan en faculteitsraad en opleidingscommissies en opleidingsmanager:

9. Het van begin af aan betrokken worden bij beleid dat studenten en onderwijs raakt, kan door middel van het zitting nemen in commissies/projectgroepen en het aangaan van het informele gesprek.
Alle medezeggenschapslagen kunnen een commissie of projectgroep instellen die aan hen rapporteert. Daarnaast stelt de bestuurder of directeur de betreffende medezeggenschapinstantie op de hoogte van (nieuwe) commissies en werkgroepen.

10. In de reglementen horen afspraken gemaakt te worden over binnen welke termijn stukken worden aangeleverd.
De raad en College van Bestuur maken zelf afspraken over welke termijn voor beide partijen wenselijk is.

11. In de reglementen worden afspraken gemaakt over de vorm van het structureel overleg tussen de centrale en decentrale medezeggenschap.
Een groot deel van de uitwerking van beleid, de daadwerkelijke impact op het onderwijs en op studenten, gebeurt namelijk op opleidings- en faculteits-/deelraadniveau.

12. Om de opleidingscommissies goed te laten werken is een coördinator of medezeggenschapscoach nodig die hen voorziet van raad en advies en hen een kwaliteitsimpuls weet te geven.

[/cudazi_tab]

[/cudazi_tab_group]
[/raw]

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier