Nieuws

Garantie op onderwijskwaliteit moet blijven

UTRECHT,
07 mei 2015

Het ISO is tevreden met het uiteindelijke advies van de stuurgroep Accreditatie 3.0 waarin zij zelf ook deelnam. In het advies ‘Accreditatie op maat’ komen de twee kernpunten voor het ISO bij een nieuw accreditatie stelsel duidelijk naar voren: 1) Transparante informatie en garanties over de kwaliteit van het onderwijs voor de student. 2) Eventuele tekortkomingen  met betrekking tot de onderwijskwaliteit komen aan het licht en worden verbeterd. Met het oog op de toekomstbestendigheid kan het ISO zich ook vinden in het advies om een kleinschalige pilot te starten met instellingsaccreditatie. Als deze wordt geëvalueerd moet er wel goed worden gekeken of de kernpunten in deze vorm van accreditatie voldoende worden gerealiseerd. Daarnaast dient de interne kwaliteitsborging te worden versterkt door studenten en opleidingscommissies hierin een grotere rol te geven.

Garantie op onderwijskwaliteit

Met de komst van het leenstelsel worden van studenten steeds grotere investeringen gevraagd om te gaan studeren. Het is van belang dat zij voor deze investeringen een diploma terug krijgen dat in Nederland en internationaal is erkend. Als er tekortkomingen zijn in het huidige onderwijs dan is het positief dat deze aan het licht komen en worden verbeterd. Zodoende krijgen studenten onderwijs van de hoogst mogelijke kwaliteit. Het huidige stelsel voldeed met de invoering van de herstelperiode aan deze twee belangrijke criteria. Vreemde ogen dwingen. Wel dient er een optimalisatie plaats te vinden met betrekking tot de ervaren lasten. Door bijvoorbeeld een scherper onderscheid te maken tussen de verantwoording en verbetering wordt hier aandacht aan besteed.

Toekomstbestendig

Het ISO gaat ook voor een toekomstbestendig accreditatiestelsel. Het ISO zet zich al enige tijd in voor meer maatwerk en flexibiliteit voor studenten. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen als MOOC’s en modulair onderwijs. Dit zal leiden tot steeds meer diversiteit, ook binnen opleidingen. Om bij deze ontwikkelingen nog steeds garanties te kunnen bieden over de kwaliteit van het onderwijs is het belangrijk dat er ruimte is voor vernieuwing in het accreditatiestelsel. Daarom staat het ISO positief tegenover een kleinschalige pilot op het gebied van instellingsaccreditatie. Door de pilot goed te evalueren kan er evidence based beleid worden geformuleerd op een mogelijk vervolg.

Rol van de student

De rol van studenten in het kwaliteitsborgingsysteem dient volgens het ISO te worden versterkt. Zo pleitte het ISO er al in de stuurgroep voor dat de uitkomsten van de opleidingsbeoordeling standaard worden besproken in de betreffende opleidingscommissie. Om studenten hierin te faciliteren is voldoende ondersteuning voor de OC’s noodzakelijk. Ook de medezeggenschapsraden moeten nauw worden betrokken bij het interne kwaliteitsborgingsysteem.

De minister zal waarschijnlijk nog voor de zomer van 2015 naar de Tweede Kamer rapporteren over haar visie op het voorgelegde advies.

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier