Nieuws

Teleurstellende stemmingen Maagdenhuisdebat in Tweede Kamer

UTRECHT,
26 mei 2015

Vanmiddag heeft de Tweede Kamer gestemd over de moties die zijn ingediend in het debat wat afgelopen donderdag in de Tweede Kamer plaats vond over het voortbestaan van kleine studies en medezeggenschap. Naast deze twee onderwerpen kwamen andere fundamentele vragen aan bod zoals hoe bekostiging zo in te richten dat kwaliteit wordt gestimuleerd en waarom rendementsmaatregelen zoals BSA en de harde knip nog bestaan. Ondanks dat de minister weinig toegaf kwamen diverse politieke partijen met goede moties. In totaal lagen er 21 moties op tafel, helaas is er met maar een teleurstellend aantal van 7 moties ingestemd en blijft het wachten op 6 aangehouden moties. Het ISO kijkt nu vooruit naar de wet versterking bestuurskracht en roept de Kamer op bij die wetsbehandeling verder te gaan dan vandaag is laten zien. Lees hieronder welke voorstellen het wel en niet hebben gehaald.

Het is van uiterst belang dat de positie van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsraden wordt versterkt. Het ISO uitte al eerder zorgen over de positie van medezeggenschapsraden en deed diverse voorstellen aan de minister. Het betreurt het ISO dan ook dat zij niet nu al met concrete voorstellen kwam maar voornamelijk naar de wet versterking bestuurskracht verwees die in aantocht is. Ze gaf aan dat in deze wet ‘de taak van opleidingscommissies’ wordt uitgebreid en dat studenten adviesrecht krijgen op het profiel van een nieuwe bestuurder en de uiteindelijke benoeming. Het ISO hoopt dat de wet uiteindelijk verdergaande veranderingen behelst en en betreurt het daarom ten zeerste dat motie van de PvdA waarbij hij opriep op het opleidingscommissies formeel in positie te brengen niet is aangenomen. Gelukkig is er hoop, de motie van de VVD en het CDA waarbij zij de regering verzoeken om de wet aan te passen zodat opleidingscommissies beter gefaciliteerd kunnen worden is wél aangenomen (zij noemen hierbij scholing, organisatorische ondersteuning en financiële beloning).

Zie hieronder de moties die betrekking hebben op opleidingscommissies en medezeggenschap:

Aangenomen

 • PvdA – Regering moet in samenspraak met sectorraden en studentenorganisaties  met een plan komen om studenten en docenten te betrekken bij benoeming van bestuurders 
 • PvdA & D66 – Alle medezeggenschapsleden (ook deeltijd) moeten een gepaste vergoeding krijgen voor hun verdiensten
 • VVD & CDA – WHW moet worden aangepast om opleidingscommissies te faciliteren én opleidingscommissies moeten jaarlijks gemotiveerd standpunt kunnen geven over kwaliteit van onderwijs

Verworpen

 • D66 – De helft van de RvT leden moet op voordracht van de medezeggenschap worden benoemd 
 • SP – Onderzocht moet worden hoe taken van de RvT naar de medezeggenschapsraad overgeheveld kunnen worden
 • PvdA – Er moeten voorstellen komen op opleidingscommissies de status van medezeggenschap te geven

Aangehouden

 • D66 – Medezeggenschapsraden moeten instemmingsrecht krijgen over kwaliteitsafspraken, fusies en grootschalige herinrichting

Daarnaast vindt het ISO dat het tijd is om na een stroom van kritiek vanuit alle hoeken een aantal onnodige maatregelen zoals BSA in het tweede en derde jaar en de mogelijkheid om studiepunten ongeldig te verklaren af te schaffen. Deze maatregelen hebben een remmend effect op de motivatie en ontwikkeling van studenten. Diverse partijen, waaronder GroenLinks, deden voorstellen over het afschaffen van deze maatregelen. Helaas is geen van deze moties ingestemd. Het ISO zal blijven strijden tegen deze perverse prikkels, zo stuurde het ISO onlangs samen met de Universiteitsraad van de Universiteit van Leiden een brief aan hun College van Bestuur waarin opgeroepen werd om o.a. het tweedejaars BSA af te schaffen.

Zie hieronder de moties die betrekking hebben op rendementsmaatregelen:

Verworpen

 • GroenLinks – Er moet een plan komen om de harde knip te schrappen
 • GroenLinks – BSA moet worden geschrapt en experiment BSA in het tweede jaar moet worden gestaakt 

Aangehouden

 • D66 – De regering moet af zien van rendementsafspraken als onderdeel van kwaliteitsafspraken 

Het debat vond in principe plaats naar aanleiding van de discussie over het voortbestaan van kleine studies. Om in de toekomst te voorkomen dat onnodig kleine (talen)studies verdwijnen zonder inspraak van studenten en een blik naar het grotere geheel deed de PvdA, zonder succes, een voorstel waarbij de minister bevoegdheid krijgt om het opheffen tegen te houden. Gelukkig staat de motie van GroenLinks nog overeind waarin de regering wordt verzocht de centrale medezeggenschapsraad instemmingsrecht te geven op het samenvoegen of beëindigen van opleidingen. Over deze motie zal op een later moment worden gestemd net als over de moties van het CDA en ChristenUnie samen met D66 over behoud van het regieorgaan Geesteswetenschappen en het onderzoeken op welke wijze unieke opleidingen toch adequaat gefinancierd kunnen worden.

Zie hieronder de moties die betrekking hebben op behoud van kleine studies:

Aangehouden 

 • CU & D66 – Regieorgaan Geesteswetenschappen moet worden voortgezet en een zwaarwegende rol krijgen evenals de minister bij opheffen van een laatste unieke opleiding
 • CDA – Regering moet onderzoeken op welke wijze unieke opleidingen toch gefinancierd kunnen worden 
 • D66 & PvdA – Regering moet met een voorstel komen voor regie m.b.t. kleine studies, waarbij de minister een bevoegdheid moet hebben
 • GroenLinks – Centrale medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht op het samenvoegen of beëindigen van opleidingen 

Verder zijn er diverse voorstellen gedaan rondom huisvestingskosten die instellingen maken en de risico’s die daar aan vast hangen. Het ISO is van mening dat zoveel mogelijk investeringen moeten gaan naar onderwijs, ondoordachte huisvestingsplannen dragen hier niet aan bij. Het ISO is dan ook blij dat de motie van de SP waarin gevraagd wordt om een overzicht van de vastgoedlasten en financiële risico’s van afzonderlijke instellingen is aangenomen.

Zie hieronder de moties die betrekking hebben op huisvestingskosten:

Aangenomen

 • SP – De regering moet met een overzicht komen van vastgoedlasten en financiële risico’s van afzonderlijke instellingen
 • D66 & PvdA – Majeure investeringen in huisvesting moeten vooraf getoetst worden door medezeggenschap aan de hand van een risico analyse door een deskundig en ongebonden instituut


  Verworpen

 • SP – Onderzocht moet worden hoe vastgoed van instellingen onder beheer gebracht kunnen worden van de Rijksgebouwendienst 
 • SP – Vastgoedlasten mogen niet ten koste gaan van onderwijs en onderzoek

Ten slotte deed D66 tevergeefs een voorstel om de Rector Magnificus voorzitter te laten zijn van het College van Bestuur en diende PvdA nog een succesvolle motie in over de positie van geesteswetenschappen in de wetenschapsagenda. De VVD sluit het rijtje met een motie waarin wordt gevraagd de schade van de Maagdenhuisbezetting te verhalen op individuen . Deze laatste motie is aangenomen, gelukkig heeft de UvA inmiddels laten weten hier geen gehoor aan te gaan geven.

Zie hieronder de overige moties:

Aangenomen

 • CU & PvdA – Geesteswetenschappen moeten voldoende aan bod komen in de Nationale Wetenschapsagenda
 • VVD, CDA, PVV, SGP – Minister moet in gesprek met UvA om geleden schade bij Maagdenhuisbezetting te verhalen op de bezetters

Verworpen

 

 • D66 – Rector Magnificus moet voorzitter worden van het college van bestuur

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier