Persbericht

Zeven op de 10 studenten ervaart prestatiedruk – Actieplan Studentenwelzijn pleit voor integrale aanpak

UTRECHT,
07 april 2018

Utrecht, 7 april 2018- Het netwerk studentenwelzijn, bestaande uit bijna dertig partijen die zich bezighouden met de gezondheid van studenten, presenteert op Wereldgezondheidsdag een actieplan studentenwelzijn. De organisaties vragen hiermee aandacht voor de psychische problemen waarmee studenten dagelijks te maken hebben. Het netwerk Studentenwelzijn stelt in het Actieplan Studentenwelzijn een aantal concrete stappen voor die deel uitmaken van een integrale aanpak. Deze aanpak, bestaande uit 5 pijlers moet gezamenlijk worden uitgevoerd en moet leiden tot een aanzienlijke verbetering het studentenwelzijn in het hoger onderwijs.

Veel studenten in het hoger onderwijs hebben te maken met psychische klachten. Belangrijke oorzaak hiervoor is, naast reeds eerder ontstane problemen in de privésfeer de door hen in toenemende mate gevoelde prestatiedruk. Deze druk komt niet alleen vanuit het onderwijs en regelgeving, maar ook van bijvoorbeeld social media die een grote bijdrage leveren aan het zelfbeeld van jongeren en de daarmee samenhangende ‘Fear of Missing Out’. Dit leidt tot een toename van stress, angststoornissen, burn-outklachten, en een toename onder studenten van concentratie-bevorderende middelen als amfetaminen en Ritalin (ook zonder AD(H)D). Ook gebruiken studenten met problemen bovengemiddeld veel alcohol.

Nieuwe cijfers

Uit cijfers van hogeschool Windesheim op basis van onderzoek onder meer dan 3.000 studenten blijkt, dat bijna 7 op de 10 studenten (68.9%) vaak tot zeer vaak prestatiedruk ervaart, 60% vindt dat die druk is toegenomen. Lees meer over het onderzoek in de factsheet.

Bij 14.4% van de deelnemers aan het onderzoek worden met behulp van gedegen testvragen zeer serieuze angst- en depressieklachten geconstateerd. Zélf geeft 37.5% aan met psychische klachten te kampen. Onderzoeker Jolien Dopmeijer: “Bijna de helft van die 37.5% zoekt ook hulp bij professionele hulpverleners: studentenpsychologen, decanen, studiebegeleiders of een privécoach of –psycholoog. Maar daar staat tegenover dat dit vaak in een (te) laat stadium gebeurt. Teveel studenten blijven ermee lopen of delen hun problemen uitsluitend in eigen kring.”

Op basis van het onderzoek op Windesheim blijkt dat 18 procent van de onderzochte studenten een matig tot hoog risico op suïcide heeft.

“Gelukkig beoordeelt de meerderheid van de studenten hun eigen gezondheid als ruim voldoende, voelen zij zich gesteund door medestudenten en familie en voelen zij zich thuis bij onze onderwijsinstelling. Ze zijn ook zelfverzekerd.”, aldus Rutger Kappe, lector Studiesucces bij Hogeschool Inholland en mede-initiatiefnemer van het netwerk Studentenwelzijn. Zonder stress, meer succes? “Daar lijkt het wel op” aldus Kappe. De eerste voorlopige resultaten bij Inholland en Windesheim laten zien dat van de studenten met veel stressklachten (waaronder futloosheid, angstgevoelens, piekeren, slaapproblemen) rond de 40% overweegt te stoppen met de opleiding en twee keer zo vaak studievertraging oploopt.

Volgens het onderzoek op Windesheim kan 31.4% van de alcohol gebruikende mannelijke studenten als een overmatige drinker beschouwd worden (meer dan 21 glazen in de week), en 24.4% van de alcohol gebruikende vrouwelijke studenten (meer dan 14 glazen in de week). Op landelijk niveau liggen deze cijfers op 10.4% resp. 7.3% (al betreft het hier de bevolking vanaf 18 jaar inclusief de geheelonthouders).

“Wij streven naar een actief samenwerkingsverband met gezamenlijke verantwoordelijkheid”, zegt Rob Bovens, senior onderzoeker bij Tranzo (Tilburg University) en voorzitter van het netwerk. “Het feit, dat zovele partijen uit alle geledingen aanhaken geeft wel aan, dat de tijd van praten en verkennen voorbij is, we willen nu in overleg met de overheid en alle partijen komen tot concrete stappen binnen een, wat mij betreft, Partnership Studentenwelzijn. Het actieplan geeft daar de handvatten voor.”

De 5 pijlers die in het actieplan worden genoemd zijn: 1. Het creëren van awareness (bewustzijn); 2. Zorgen voor binding en een veilig studieklimaat; 3. Preventie en vroege herkenning van problematiek; 4. Aandacht voor professionalisering van docenten en studiebegeleiders; en 5. Het zorgen voor een voldoende hulpaanbod.

Bovens: ”We kiezen uitdrukkelijk voor een positieve benadering, aansluitend bij de mogelijkheden en kracht van de student zelf. Inbreng van ervaringskennis en ook verder betrokkenheid van studenten is daarbij onmisbaar.”

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zijn ook aangesloten bij het netwerk studentenwelzijn en vragen al lange tijd aandacht voor deze problemen. Veel van de medezeggenschapsraden die bij het ISO aangesloten zijn, gaan het actieplan indienen op hun eigen universiteit of hogeschool bij het College van Bestuur, in de hoop dat het navolging krijgt. Voorzitters van het ISO en de LSVb: “De prestatiedruk en psychische problemen onder studenten zijn een groot, serieus probleem. Het is mooi dat we de krachten met zoveel partijen hebben kunnen bundelen en tot dit actieplan zijn gekomen. We willen aan de slag.”

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Mylou Miché
+31 (0)6 515 165 01

Contactformulier