Geen onderdeel van een categorie, Nieuws

COVID-19 in het hoger onderwijs

UTRECHT,
13 maart 2020

For English, click here.

UTRECHT, update: 16 april 2020 – Het coronavirus heeft grote impact op Nederland en daarmee ook op hogescholen en universiteiten in het hoger onderwijs. Op deze pagina kun je recente standpunten en informatie vinden wat belangrijk is voor studenten.

Geen fysiek onderwijs tot en met 28 april

Het kabinet heeft op donderdag 12 maart universiteiten en hogescholen besloten dat er alleen nog onderwijs op afstand wordt gegeven. Dat geldt zowel voor hoorcolleges als kleinschaliger onderwijs. Het ISO ondersteunt deze oproep. Eind maart is besloten de maatregelen ieder geval te verlengen tot dinsdag 28 april.

Bindend studieadvies uitgesteld

Minister van Engelshoven presenteerde op 19 maart de eerste maatregelen: BSA wordt uitgesteld, Nationale Studenten Enquête een jaar opgeschort, de aanmeldingsdeadline voor studies op hogescholen en universiteiten wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni en de doorstroom tussen mbo en hbo en tussen de bachelor en de master versoepeld. Het ISO erkend dat het BSA nog niet overal is opgeschort. Zie https://www.iso.nl/2020/03/bindend-studieadvies-wordt-uitgesteld/

Studentenreisproduct 3 maanden verlengd

Dinsdag 14 april kwam naar buiten dat het kabinet heeft besloten dat studenten binnen het hoger onderwijs 3 maanden langer gratis gebruik mogen maken van het studentenreisproduct. Deze extra drie maanden gaan in op het moment dat het reisrecht is verlopen. Dat studenten momenteel geen gebruik maken van het OV, maar dat veel studenten wel zorgen hebben over mogelijke studievertraging, hebben we al vroeg kunnen aankaarten bij het ministerie van OCW. Dit mede dankzij het studentenmeldpunt COVID-19.

Studentenmeldpunt COVID-19

Het ISO heeft een meldpunt opgezet waar studenten terecht kunnen met hun zorgen of juist geweldige ideeën. Hierdoor krijgen we een beter beeld van de huidige problemen, uitdagingen en oplossingen. Daarvoor staat het ISO in nauw contact met het Ministerie van OCW, de VSNU, de VH, Surf, Nuffic en het ECIO.

Uitloop voorkomen

Voor studenten is het belangrijk dat uitloop zoveel mogelijk wordt voorkomen. Op de korte termijn kan dat door creatief en flexibel te zijn in het verzorgen van onderwijs. Het geven van college op afstand is hiervoor een goed middel. Indien nodig moet zoveel mogelijk alternatief worden getentamineerd, door bijvoorbeeld take home tentamens en papers. Daarnaast is het belangrijk om nu al na te denken over oplossingen van de gevolgen van studievertraging door ziekte en stress, maar ook door stages en praticica die stil liggen, buitenlandse uitwisselingen die stop zijn gezet, het missen van tentamens en afstuderen. Hierbij kunnen instellingen het best uitgaan van afstandsonderwijs tot de zomer, dat geeft studenten zekerheid. Voor vragen over les op afstand: zie de online onderwijs vraagbaak van SURF.

Financiële consequenties

Het is goed voor te stellen dat studenten toch studievertraging oplopen. Op het studentenmeldpunt zijn dan ook veel zorgen binnengekomen in relatie hiertoe. Het ISO is van mening dat de overheid zal moeten naar kijken naar financiële regelingen zou moeten treffen om studenten te compenseren, zoals bijvoorbeeld door uitbreiding van het profileringsfonds.

Medezeggenschapsverkiezingen

De medezeggenschap vormt de brug tussen studenten en het bestuur van de hoger onderwijsinstellingen. Om een goed beeld te krijgen van waar studenten tegen aanlopen is het dan ook belangrijk dat instellingen duidelijk communiceren en de medezeggenschap, maar ook verenigingen, tijdig betrekken bij beslissingen. Medezeggenschapsverkiezingen moeten daarnaast door kunnen gaan, tenzij de medezeggenschap besluit dat dat niet wenselijk is. Inspraak en democratie is op momenten als deze belangrijk.

Inzet van studenten

Het is hoopvol om te zien hoe verschillende studenten zich actief inzetten om kwetsbare groepen te helpen. Zo heeft in Groningen een groep studenten de handen ineen geslagen en zijn een initiatief gestart om studenten die bereid zijn om te helpen te verbinden aan mensen of organisaties die hun help het hardst nodig hebben: ‘Student voor Stad’. In Amsterdam is een soortgelijk initiatief door studenten in het leven geroepen: ‘Gewoon mensen die mensen willen helpen.’). Ook is er een initiatief gestart dat scholieren aan studenten verbindt om examentraining te krijgen: #thuisleren.

Internationale studenten en studiefinanciering

Met het sluiten van de horeca gelegenheden en de ongekende situatie waarin veel bedrijven verkeren is het voor studenten veelal niet meer mogelijk om te werken naast de studie. Om studiefinanciering te ontvangen is het voor internationale studenten verplicht om 56 uur per week te werken. Daarom roepen wij op tot een opschorting van deze maatregel.

Toegankelijkheid onderwijs op afstand

Binnen het gehele onderwijsveld wordt momenteel overgeschakeld naar digitaal onderwijs op afstand, van online colleges tot en met online open dagen. Dit vraagt veel van zowel docenten als studenten waarbij het ISO wil benadrukken dat er ook rekening wordt gehouden met studenten met een beperking, met minder toegang tot digitale middelen en met studenten waar de thuissituatie momenteel geen ideale leeromgeving vormt, zodat het onderwijs ook nu toegankelijk blijft.

Inzet medische studenten in ziekenhuizen

Op dit moment worden studenten geneeskunde, verpleegkunde en verzorging worden ingezet als extra ondersteuning in ziekenhuizen. Deze inzet van studenten is ook onderwerp van gesprek tussen het kabinet en de ziekenhuizen. Voor het ISO staat voorop dat dit een eigen keuze voor de student blijft. Het is voor studenten een kans om in tijden van nood toekomstige vak uit te oefenen, maar studenten moeten zelf een afweging kunnen maken over hun eigen veiligheid.

Verwijzingen

Veelgestelde vragen over het coronavirus in het hoger onderwijs:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-hoger-onderwijs 

Contact

Ben je student en heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem contact op met het Interstedelijk Studenten Overleg: 030 230 26 66 of  iso@iso.nl.

Ben je student en weet je niet wat je rechten zijn? Neem contact op met het Landelijk Studenten Rechtsbureau: 030 223 16 44 of  info@lsr.nl.

Pers of media? Neem contact op met onze voorzitter Kees Gillesse 06 515 165 01.

 

Wilt u meer weten?

Demi Janssen

Woordvoerder

0651516501

janssen@iso.nl

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier