Standpunten:

Studentenwelzijn en extra ondersteuning

Algemeen

Het ISO signaleert dat de druk op studenten aan meerdere kanten wordt opgevoerd; studenten moeten sneller studeren, ze moeten veelal lenen om hun studie te betalen en al tijdens hun studie nuttige (werk)ervaring opdoen om hun cv op te bouwen. Enerzijds komt deze druk voort uit steeds strakkere maatschappelijke normen die zich vertalen in beleidsmaatregelen, zoals het instellen van een Bindend Studie Advies (BSA) van soms wel 60 ECTS en het instellen van een leenstelsel waardoor meer studenten moeten werken naast hun studie. Anderzijds komt deze druk ook voort uit steeds dwingendere sociale maatstaven, waarbij het de norm is om vooral successen en goede ervaringen/momenten te delen op sociale media en ‘het perfecte plaatje’ te laten zien.

Actualiteit

Er is veel onderzoek gedaan naar studentenwelzijn door zowel individuele wetenschappers als onderwijsinstellingen. Hoewel er variatie bestaat tussen de resultaten, wijzen de meeste onderzoeken uit dat het merendeel van de studenten veel druk en stress ervaart en dat tussen de 20-30% van de jongeren psychische klachten heeft. Om beter inzicht te krijgen in de situatie zet het ISO zich al geruimere tijd in voor een landelijk onderzoek dat in het voorjaar van 2021 uitgevoerd zal worden. Daarnaast neemt het ISO zitting in de ambtelijke werkgroep Studentenwelzijn vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Samen met verschillende partijen uit het veld zet deze werkgroep zich in voor vijf ambitiepunten met betrekking tot inclusief onderwijs.

Visie van het ISO

De studietijd hoort een tijd te zijn waarin studenten de ruimte hebben zich te ontwikkelen en zichzelf te ontdekken. Een stelsel en omgeving die hier geen ruimte voor bieden, leveren stress en druk op. Het ISO pleit daarom voor het creëren van ruimte in zowel het onderwijsstelsel als op de arbeidsmarkt en de maatschappij. Het ISO wil naar een situatie waarbij een fout je niet meteen duizenden euro’s schuld oplevert, en waarbij een gat op je CV je niet meteen ongeschikt maakt voor een baan. Toch hoort een beetje druk erbij, maar om ervoor te zorgen dat de student goed met deze druk overweg kan is goede studentbegeleiding essentieel. Het ISO pleit daarom voor laagdrempelige hulp indien nodig maar ook preventief. Zo maken we studenten weerbaarder en leren ze skills waar ze de rest van hun leven profijt van zullen hebben.