Interstedelijk Studenten Overleg: “Ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsbehoefte is niet vanzelfsprekend” 

Hoe is het om te studeren met een behoefte aan extra ondersteuning? Daar deed ResearchNed, in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), verkennend onderzoek naar. Eén op de drie studenten heeft namelijk te maken heeft met een functiebeperking, variërend van bijvoorbeeld fysieke beperkingen tot belemmeringen die voortkomen uit neurodivergentie. Hoewel deze studenten een positief […]

Onderzoek bevestigt: Studenten massaal eenzaam en ontevreden door digitaal onderwijs 

Online onderwijs zorgt voor een opeenstapeling van sociaal isolement, concentratie– en motivatieproblemen. Naarmate studenten meer online onderwijs hebben, worden deze problemen sterker. Dat blijkt uit een onderzoek van ResearchNed in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), waaraan 11.500 studenten meededen. Het is voor het eerst dat er een landelijk grootschalig onderzoek is gedaan naar de ervaringen met online onderwijs en de relatie tussen deze vorm van onderwijs en het welzijn van studenten. Vertaald naar de […]

Zorgen om studentenwelzijn opnieuw bevestigd: ISO trekt aan de bel

Vandaag blijkt uit cijfers van een onderzoek van Caring Universities, een initiatief van vier Nederlandse universiteiten, hoe hard de coronacrisis inhakt op het (mentale) welzijn van studenten. Eenzaamheid, concentratieproblemen en zorgen over de toekomst waren vóór de pandemie al een worsteling, nu kampt een zorgwekkend aantal studenten met deze problemen. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Dahran Çoban: ‘’We wisten al dat corona veel impact heeft op het mentale welzijn van studenten, maar toch is […]

Medezeggenschap op de goede koers, betrokkenheid blijft een zorg

Op de dag van de medezeggenschap wordt vandaag de medezeggenschapsmonitor 2019-2020 gepubliceerd. Het tweejaarlijks onderzoek naar de staat van de medezeggenschap laat zien dat er veel ruimte is voor ontwikkeling van de medezeggenschap. De monitor heeft ook de opleidingscommissies in beeld gebracht, die in eerdere edities niet meegenomen zijn. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg […]

ISO-Publicatie: Inventarisatie kwaliteitsafspraken

Op 9 april 2018 sloten de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten, de Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg een akkoord over de kaders voor de kwaliteitsafspraken 2019-2024. Ruim twee jaar later komt het ISO met het eerste landelijke beeld rondom de eerste beoordeling van de kwaliteitsafspraken […]

Onderzoek docentkwaliteit: Goed onderwijs begint bij de docent

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft in het onderzoek ‘Goed onderwijs begint bij de docent’ het studentperspectief op docentkwaliteit uiteengezet. In het onderzoek is ten eerste een beschrijving gedaan over de huidige situatie van de kwaliteit van docenten in het hoger onderwijs.

Betere medezeggenschap kost meer tijd

Utrecht, 8 juni 2016 – Bestuurders en leden van medezeggenschapsraden ervaren een prettige sfeer met wederzijds respect. Op het gebied van facilitering  zien raadsleden ruimte voor verbetering. Deze ruimte zien zij vooral op het punt van scholing en de tijd die ze krijgen om hun medezeggenschapswerk te verrichten.

Veel onduidelijk omtrent ´hoofdlijnen begroting´

Per 1 september 2015 hebben medezeggenschapsraden aan universiteiten en hogescholen formeel instemmingsrecht gekregen op de hoofdlijnen van de begroting van hun instelling. Met de komst van het leenstelsel moeten studenten een grotere financiële bijdrage leveren aan hun onderwijs. Door de medezeggenschap instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van hun instelling te geven, beoogt deze wet […]

Promovendi geven een onvoldoende voor de scholing en begeleiding bij het geven van onderwijs

Utrecht, 21 april 2016 – Veel promovendi zijn ontevreden over hun scholing in en begeleiding tijdens het geven van onderwijs. Dat is de conclusie van een gezamenlijk onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), dat is uitgevoerd onder 257 promovendi. Maar liefst 46% van de ondervraagde promovendi geeft de […]

Meer flexibiliteit voor studenten in het onderwijs

Hoe kunnen we studeren nog uitdagender maken voor iedere student, zodat het beter aansluit bij ieders behoeftes en talenten? En welke veranderingen zijn nodig om de student vormgever te laten zijn van haar eigen leerweg? Woensdagmiddag 14 oktober presenteerde het ISO het onderzoek ‘Studeren op maat‘ en zij ging hierover in gesprek met Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan, […]

ISO publiceert onderzoek Blik op de Toekomst

Altijd al afgevraagd wat opleidingen in het hoger onderwijs doen én kunnen doen om de aansluiting met de arbeidsmarkt/maatschappij te verbeteren? Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) richt zich in haar onderzoek Blik op de Toekomst op deze vragen en vindt door middel van enquêtes aan opleidingsdirecteuren en interviews met alumni de antwoorden. Gelukkig werd op […]

Geen Sucstress met flexibilisering

‘Het hoger onderwijs is toe aan flexibilisering voor volwassenen’, zo concludeerde de commissie Rinnooy Kan onlangs. Het ISO ziet deze urgentie ook, maar flexibel en vraaggestuurd hoger onderwijs is ook voor studenten gewenst. In het rapport ‘Sucstress’ wordt dit uiteengezet. Door de prestatiedruk vanuit zowel de instelling als de samenleving en de arbeidsmarkt en de […]

ISO-framework voor decentrale selectie

“Schimmige selectie aan de poort voor studenten”, zo kopte de Metro vanmorgen naar aanleiding van het onderzoek van het ISO over transparantie bij decentrale selectie. Eerder al werd bekend dat steeds meer hbo opleidingen zich aanmelden voor een numerus fixus. In het academisch jaar 2014/2015 hanteren meer opleidingen dan ooit een decentrale selectieprocedure en met de […]

Kwaliteitsverbetering door prestatieafspraken geen vanzelfsprekendheid

Utrecht, 28 oktober 2014 – Dat is de conclusie van het onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Het gepubliceerde rapport laat zien dat sommige indicatoren niet meteen leiden tot verbeteringen in de onderwijskwaliteit voor studenten. Daarnaast constateren beide studentenorganisaties dat het gesprek over onderwijskwaliteit tussen de studenten en […]

Rechten van studenten niet op orde

Utrecht, 7 oktober 2014 – Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) overhandigen vandaag de notitie ‘De student centraal: Knelpuntennotitie over de rechten van studenten’ aan de coalitiepartijen van het leenstelsel VVD, PvdA, D66 en Groenlinks. De studentenorganisaties uiten hun zorgen over de rechtspositie van […]

Leenstelsel? Los eerst deze wir-war op!

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) publiceert het rapport ‘de laatste stap’ over de wir-war die nog bestaat bij de aansluiting van het voortgezet onderwijs (VO) op het hoger onderwijs (HO). Er is behoefte aan een nieuwe wijze van samenwerking waardoor een aankomend student niet meer in een doolhof van instanties en deadlines verdwaalt, maar op één plek […]

Aan de slag!

Het arbeidsmarktperspectief van de huidige generatie studenten is verre van positief, blijkt uit een rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). In de notitie ‘Aan de slag!’ gaat het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) daarom in op de aansluiting tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Via een reality check zijn discrepanties tussen verwachting […]

Studentenorganisaties presenteren visie op onderwijskwaliteit

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) overhandigden vandaag de notitie ‘Studiesucces, een nieuwe definitie’ aan de voorzitters van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten. Ze schreven deze notitie omdat zij zich grote zorgen maken over de toename aan rendementsmaatregelen in het hoger […]

Zwartboek van extra kosten naast collegegeld online

Het meldpunt “Extra kosten naast collegegeld” heeft een zorgwekkend resultaat opgeleverd: tussen 16 januari en 20 februari 2014 heeft het ISO 124 meldingen ontvangen. Deze meldingen zijn opgenomen in een zwartboek van extra kosten naast collegegeld. De meldingen komen zowel van studenten op hbo-instellingen als wo-instellingen, verdeeld over twaalf hogescholen en tien universiteiten. De meldingen zijn […]

Wat zijn risico’s rondom de studiekeuzecheck?

Met de invoering van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid worden hoger onderwijs-instellingen verplicht vanaf dit jaar een studiekeuzecheck aan te bieden aan aspirant-studenten. In samenwerking met de lidorganisaties van het ISO, bestaande uit medezeggenschapsraden, -fracties en lokale studentenbonden, heeft het ISO de risico’s in kaart proberen te brengen die de invoering van matching en de […]

Dichtbij de student

Op 18 december 2013 overhandigde het ISO zijn onderzoek naar lectoren in het hbo. Het rapport beschouwt vanuit het perspectief van studenten de kwalitatieve interactie tussen lectoraten en studenten in de context van onderwijs. 

Prestatieafspraken hoger onderwijs: ISO en LSVb onderzoeken de effecten

In het voorjaar van 2012 hebben de verschillende instellingen in het hoger onderwijs zogenaamde prestatieafspraken afgesloten met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze afspraken moeten leiden tot een verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) hebben gekeken wat de stand […]

Goede medezeggenschap is mensenwerk

In het najaar van 2013 zal de evaluatie van de wet Versterking Besturing plaatsvinden. In het kader van deze evaluatie heeft het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in mei 2013 een onderzoek gedaan naar de positie van de medezeggenschap. 

Wie betaalt de rekening?

Met ingang van het collegejaar 2012-2013 wil het kabinet nieuwe maatregelen invoeren in het hoger onderwijsstelsel. In dit rapport schetst het ISO een beeld van de risico’s en gevolgen van de voorgenomen maatregelen.

Rapportage meldlijn stageklachten

Om duidelijk boven tafel te krijgen waar de problemen over stages zich bevinden zijn vijf jongerenorganisaties begin 2009 gestart met het initiatief Meldlijn Stageklachten. Deze rapportage is gebaseerd op de klachten die vanaf maart 2009 zijn binnengekomen via de website en op klachten die in deze periode zijn binnengekomen bij JOB.

Toetsing; een vak apart

De afgelopen jaren gaat er steeds meer aandacht uit naar kwaliteit van toetsing bij de accreditatie van opleidingen en door de onderwijsinspectie. Toch krijgt het ISO nog te vaak klachten over slechte toetsing, vandaar deze notitie met aanbevelingen wat betreft toetsbeleid en de kwaliteit van toetsen.

Een kijkje over de schutting

Aangezien de manier waarop curricula en begeleiding in het mbo en het vo worden ingevuld onlosmakelijk verbonden is met de instroom in het hoger onderwijs, vindt het ISO het belangrijk om een visie op deze thematiek te ontwikkelen.

Een visie op aansluiting en doorstroom

Aangezien de manier waarop curricula en begeleiding in het mbo en het vo worden ingevuld onlosmakelijk verbonden is met de instroom in het hoger onderwijs, vindt het ISO het belangrijk om een visie op deze thematiek te ontwikkelen.

Internationale stages in het hbo

Omdat het ISO regelmatig klachten ontvangt van hbo-studenten over internationale stages en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft laten weten belang aan internationale stages toe te kennen, heeft het ISO deze problemen in dit onderzoek geanalyseerd.

Ongekend talent: Excellentie in het hbo

Aangezien excellentie binnen het hbo langzaam terrein wint, is het voor het ISO van groot belang deze vorm van excellentie vanuit studentperspectief te benaderen.

Hart voor medezeggenschap

Gezien de politieke actualiteit vindt het ISO het de hoogste tijd voor een grondige evaluatie van de kwaliteit van en betrokkenheid bij medezeggenschap op hogescholen en universiteiten. Deze notitie geeft alle relevante informatie over de huidige stand van zaken.

Studiekeuze

Studenten moeten doordrongen worden van het belang van kwaliteit van de opleiding en vooral daarop hun studiekeuze baseren. Helaas gebeurt het in de praktijk toch nog vaak anders. Het maken van een studiekeuze blijft namelijk toch lastig en keuzes worden nog steeds vaak gebaseerd op andere aspecten dan de onderwijskwaliteit. Al geruime tijd wordt er […]

Weg met de schutting

Verkeerde studiekeuze kost de Nederlandse maatschappij 16 miljard euro. Zo bleek uit cijfers van de Nationale Denk Tank afgelopen dinsdag. De Denktank toonde aan dat fricties bij overgangen in de onderwijssector tot studievertraging en uitval leiden en zodoende grote kosten met zich meebrengen. De fricties tussen onderwijssystemen zouden verkleind kunnen worden door de verschillende onderwijssectoren, […]

Leerrechten

Deze notitie is een reactie vanuit het studentenperspectief op het wetsvoorstel ‘Financiering in het hoger onderwijs’. Het ISO heeft weinig vertrouwen in de voorgestelde plannen en is tegen het huidige wetsvoorstel. De invoering van dit wetsvoorstel maakt namelijk meer kapot dan de student lief is.

Stages: lekker belangrijk!

Het ISO heeft vanuit verschillende kanten klachten vernomen over het volgen van stages. Daarom heeft zij een door middel van een vragenlijst dit onderzoek uitgevoerd naar de begeleiding van studenten vanuit de onderwijsinstelling bij het lopen van een stage.

Leerrechten plan

Deze notitie biedt een alternatief voorstel van het ISO als reactie op het leerrechtenstelsel dat het Ministerie van OC&W voorstelde in 2004. Dit voorstel hield in dat de student het recht krijgt om tegen wettelijk collegegeldtarief een bachelor en master te volgen met een uitloop van 1 ½ jaar.

Kiezen is een kunst

In juni 2004 is er een rapport verschenen van de onderwijsinspectie ‘Master Meester, de invoering van masteropleidingen in het Wetenschappelijk Onderwijs’. Dit rapport is voor het ISO aanleiding geweest om het masterkeuzemoment onder studenten te onderzoeken.

Grensverleggend

De invoer van de bachelor/master structuur was erop gericht om de transparantie in het hoger onderwijs te verhogen en om de mobiliteit van studenten te vergroten. Het ISO en ESN heeft in dit onderzoek geïnventariseerd hoe het er hiermee voorstaat.

“Het falen van de MUB”

De wet- en regelgeving die ten grondslag ligt aan het universitair bestuur en de universitaire medezeggenschap kent vele manco’s. Het ISO stelt in dit verslag daarom wetswijzigingen voor.

Neem contact met ons op

We helpen je graag!

Telefoonnummer kantoor:

Algemeen mailadres:

ISO-Contactformulier-Demi-Janssen

Telefoonnummer voorzitter en woordvoerder:

Demi Janssen06 515 165 01

Contactformulier